QUALITAS PRIMUM, įmonės kodas 304849993, (duomenų valdytojas), tel. nr. 00370 613 83700, el. paštas info@qualitasprimum.com, informuoja, jog:

 1. Jūsų užklausoje/nusiskundime pateikti asmens duomenys tvarkomi užklausoje/nusiskundime pateiktos informacijos įvertinimo, atsakymo į užklausą/nusiskundimą pateikimo ir kitų pagrįstų veiksmų pagal jūsų pateiktą informaciją ėmimosi tikslu, o tuo atveju, jeigu užklausa pateikiama dėl sutarties su QUALITAS PRIMUM sudarymo, asmens duomenys tvarkomi siekiant imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sudarant tokią sutartį. Šis duomenų tvarkymas nurodytais tikslais atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) numatytus teisinius pagrindus: 6 str. 1 d. b) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų – įvertinti jūsų užklausoje/nusiskundime pateiktą informaciją, ja remiantis imtis pagrįstų veiksmų ir pateikti atsakymą į užklausą/nusiskundimą;
 2. Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi protingą laikotarpį po užklausos/nusiskundimo pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai asmens duomenys reikalingi siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų. Pastaruoju atveju, asmens duomenys duomenų valdytojo gali būti saugomi tiek, kiek toks saugojimas yra reikalingas siekiant užtikrinti teisėtus duomenų valdytojo interesus;
 3. Jūs turite teisę, kreipiantis el. paštu info@qualitasprimum.com, tinkamai identifikavus savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis:
  • reikalauti ištaisyti jūsų tvarkomus asmens duomenis, jeigu asmens duomenys yra netikslūs;
  • reikalauti ištrinti asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymą, kai užginčijamas duomenų tikslumas, kai asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, kai duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, ar kai išreiškiate nesutikimą tvarkyti asmens duomenis;
  • reikalauti pateikti jums (perkelti) asmens duomenis, jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu ar sutartimi sudaryta su QUALITAS PRIMUM SM, jeigu asmens duomenys buvo pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir jie yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Esant prieš tai išdėstytoms sąlygoms, jūs turi teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus, asmens duomenų šaltinius, bei informaciją apie tai, kaip ir kokiais atvejais galite pasinaudoti teise prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, ar apriboti asmens duomenų tvarkymą ar nesutikti su tokiu tvarkymu;
 4. Taip pat jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.
 5. Užklausos/nusiskundimo formoje nurodytų asmens duomenų pateikimas nėra LR teisės aktuose ar tarp jūsų ir QUALITAS PRIMUM sudarytoje sutartyje numatytas reikalavimas, tačiau toks duomenų pateikimas reikalingas, siekiant įvertinti jūsų užklausoje/nusiskundime pateiktą informaciją, jos pagrindu imtis pagrįstų veiksmų, ir pateikti jums atsakymą.
 6. Šios nuostatos yra reguliariai peržiūrimos ir poreikiui esant gali būti koreguojamos, visos atnaujintos nuostatos bus patalpinamos per protingą laikotarpį.

Tuo atveju, jeigu pateikdami užklausą/nusiskundimą, sutikote, jog jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kad QUALITAS PRIMUM galėtų jums pateikti papildomos informacijos apie bendrovės paslaugas, renginius ir kitas dominančias temas, jūsų asmens duomenys bus tvarkomi sutikime nurodytais tikslais visu jūsų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpiu, bet ne ilgiau nei iki jūs atšaukiate savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu. Šis sutikimas suteikia bendrovei teisėtą pagrindą tvarkyti asmens duomenis 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. 1 p. nurodytu teisiniu pagrindu – duomenų subjekto sutikimu.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, t.y. nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu sutikime nurodytu tikslu. Taip pat, jūs turite teisę išreikšti nesutikimą su jūsų asmens duomenų tvarkymu tuo atveju, jeigu jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėtų QUALITAS PRIMUM interesų. Tokiu atveju QUALITAS PRIMUM įsipareigoja nebetvarkyti tokių jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu bendrovė tokius jūsų asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.