Teikiame asmenų ir organizacijų sertifikavimo ir licencijavimo paslaugas.

QUALITAS PRIMUM savo veikloje vadovaujasi teisingumo, objektyvumo, nešališkumo, konfidencialumo principais. Sertifikavimas ir licencijavimas yra atsakingas procesas, todėl QUALITAS PRIMUM laikosi principinių šios veiklos reikalavimų bei įsipareigoja imtis visų reikalingų veiksmų užtikrinant kokybės vadybos sistemoje nustatytų nešališkumo, konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų palaikymą.

Teikiame šias sertifikavimo ir licencijavimo paslaugas:

Licencijavimas ir Sertifikavimas (asmenų)
© STAND EDU™ :
 • © CECC™ Licencijos Valymo Praktikai
 • © SEPS™ Valymo ir Švaros Specialistų Licencijos
 • © SEPE™ Valymo ir Švaros Ekspertų Licencijos
 • © SEPI™ Instruktorių Licencijos
 • © SEPA™ Atestuotojų ir Vertintojų Licencijos
SERTIFIKAVIMAS (ASMENŲ)
 • Infekcijos kontrolė (valymo paslaugų rinkos dalyviai)
 • Kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo standartai, sistemos, auditas, patikrinimai (NEN 2075, INSTA 800, QLT-100, GOST R 51870, LVS 1051 ir kt.)
Sertifikavimas (organizacijų)
KOKYBĖS KONTROLĖS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS:
 • Pagal EN 13549 principinį standartą:
  • NEN 2075 sistema ir metodas
  • INSTA 800 sistema ir metodas
  • QLT-100 sistema ir metodas
  • LVS 1051 sistema ir metodas
  • Kitos sistemos ir metodai pagal standartą EN 13549
 • Pagal GOST R 51870 standartą
  • GOST R 51870 sistema ir metodas
 • Pagal standartą APPA (USA)
 • Pagal standartą NHS (sveikatos sektorius)
 • Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų valymo standartą (VHF)
 • Pagal © STAND 9100™
 • Pagal kitus valymo paslaugų ir kokybės kontrolės standartus

Asmenys ir organizacijos savanoriškai renkasi QUALITAS PRIMUM teikiamas sertifikavimo ir licencijavimo paslaugas – tai nėra privalomas sertifikavimas ar licencijavimas.

Licencijavimo ir sertifikavimo tikslas yra deklaruoti, kad sistemų, modelių, metodų ar standartų naudotojai turi reikiamų žinių tinkamai dirbti su licencijuota, akredituota sistema ar standartu bei buvo patikrinti ir atestuoti trečiosios nepriklausomos šalies.

Visus išduotus ir galiojančius sertifikatus ir licencijas galima patikrinti „Sertifikatų verifikavimas“ skyriuje, suvedus atitinkamo sertifikato arba licencijos unikalų suteiktą numerį, kuris pateiktas ant licencijos kortelės arba sertifikato pažymėjimo.

STANDARTAS QLT-100:

 • ©QLT-100:2018 – Valymo paslaugos. Veiklos vertinimo ir kokybės nustatymo sistema;
 • ©QLT-100:2018 – Cleaning services. Performance evaluation and quality measurement system;
 • ©QLT-100:2018 – Uzkopšanas kvalitāte. Veiktspējas novērtēšanas un kvalitātes mērīšanas sistēma;
 • ©QLT-100:2018 – Puhastusteenused. Jõudluse hindamise ja kvaliteedi mõõtmise süsteem;
 • ©QLT-100:2018 – Usługi sprzątania. Ocena wydajności i system pomiaru jakości;
 • ©QLT-100:2018 – Rengjøringstjenester. Prestasjonsevaluering og kvalitetsmålesystem;
 • ©QLT-100:2018 – Rengøringstjenester. Prestationsevaluering og kvalitetsmålesystem;
 • ©QLT-100:2018 – Siivouspalvelut. Suorituskyvyn arviointi ja laadun mittausjärjestelmä;
 • ©QLT-100:2018 – Städtjänster. Prestationsutvärdering och kvalitetsmätningssystem;
 • ©QLT-100:2018 – Услуги по уборке. Оценка эффективности и система измерения качества;
 • ©QLT-100:2018 – Schoonmaakdiensten. Prestatiebeoordeling en kwaliteitsmeetsysteem;
 • ©QLT-100:2018 – Reinigungsdienste. Leistungsbeurteilung und Qualitätsmesssystem;
 • ©QLT-100:2018 – Services de nettoyage. Système d’évaluation des performances et de mesure de la qualité;
 • ©QLT-100:2018 – Impresa di pulizie. Valutazione delle prestazioni e sistema di misurazione della qualità;
 • ©QLT-100:2018 – Servicios de limpieza. Evaluación del desempeño y sistema de medición de calidad;
 • ©QLT-100:2018 – Serviço de Limpeza. Avaliação de desempenho e sistema de medição de qualidade;
 • ©QLT-100:2018 – Seirbhísí glanta. Measúnú feidhmíochta agus córas tomhais cáilíochta;
 • ©QLT-100:2018 – Takarító szolgálat. Teljesítményértékelés és minőségmérési rendszer;
 • ©QLT-100:2018 – Þrif þjónustu. Frammistöðumat og gæðamælingarkerfi;
 • ©QLT-100:2018 – Úklidové služby. Systém hodnocení kvality a měření kvality;
 • ©QLT-100:2018 – Perkhidmatan pembersihan. Penilaian prestasi dan sistem pengukuran kualiti;
 • ©QLT-100:2018 – クリーニングサービス。 性能評価と品質測定システム;
 • ©QLT-100:2018 – 清潔服務。 績效評估和質量測量系統;
 • ©QLT-100:2018- 清洁服务。 绩效评估和质量测量系统;
 • ©QLT-100:2018- 청소 서비스. 성능 평가 및 품질 측정 시스템

STANDARTAS NEN 2075:

 • ©NEN 2075:2017 – Valymo veiklos matavimo modelis ir procesų kontrolės sistema;
 • ©NEN 2075:2017 – Measuring model and process control system for cleaning performance;
 • ©NEN 2075:2017 – Kwaliteitsmeetsysteem en procescontrolesysteem voor de schoonmaakdienstverlening;

STANDARTAS LVS 1051:

 • ©LVS 1051:2017 – Valymo kokybė. Matavimo sistema, skirta patikrinti ir įvertinti valymo kokybę;
 • ©LVS 1051:2017 – Cleaning quality. Measuring system for assessing and rating cleaning quality;
 • ©LVS 1051:2017 – Uzkopšanas kvalitāte – mērīšanas sistēma uzkopšanas kvalitātes pārbaudei un vertēšanai

STANDARTAS INSTA 800:

 • ©INSTA 800:2018 – INSTA 800-1 Valymo kokybės nustatymo ir vertinimo sistema + INSTA 800 Organizacijų ir asmenų, naudojančių INSTA 800-1, atitikties įvertinimo ir atitikties reikalavimams sertifikavimas;
 • ©INSTA 800-1:2018 System for establishing and assessing cleaning quality + INSTA 800-2:2018 Certification of companies and persons using INSTA 800-1 – Requirements for attestation of conformity;
 • ©NS-INSTA 800-1:2018 Rengjøringskvalitet – Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet;
 • ©NS-INSTA 800-2:2018 Rengjøringskvalitet – Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som anvender NS-INSTA 800-1 – Krav til samsvarsvurdering og etterlevelse;
 • ©DS/INSTA 800-1:2018 + DS/INSTA 800-2 E:2018 Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet;
 • ©SS 627801:2017 även kallad INSTA 800 (System för fastställande och bedömning av städkvalitet);
 • ©SFS 5994 Siivouksen tekninen laatu. Mittaus- ja arviointijärjestelmä (INSTA 800).

STANDARTAS GOST R 51780:

 • ©GOST R 51870-2014 – Profesionalios valymo paslaugos. Bendrosios techninės specifikacijos;
 • ©GOST R 51870-2014 – Professional cleaning services. General technical specifications;
 • ©ГОСТ Р 51870-2014 – Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия